Contact us

Address:

Ergastirio Peiramatikis Paidagogikis (5th floor), Panepistimiopolis, 15784 Ilissia, Athens, Greece

Mail address:

info@elesde.gr

Phones:

(+30) 2107277500