Μέλος της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.

Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν:

  1. Κάτοχοι θέσεων Συγκριτικής Εκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και της Κύπρου.
  2. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου τουλάχιστον MASTER’S που έχουν πραγματοποιήσει έρευνες, μελέτες ή δημοσιεύσεις σε θέματα Συγκριτικής Εκπαίδευσης.
  3. Επιστήμονες εργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι για εκπαιδευτικά θέματα σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Η Εταιρία έχει επίσης αντεπιστέλλοντα κι επίτιμα μέλη. Την εγγραφή νέων μελών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να γίνετε μέλος της εταιρείας στείλτε το αίτημά σας συνοδευόμενο από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο mail info@elesde.gr.